Bhajan Lyrics by Category

Gurur Brahma

Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Mahesh Varah Guru Shakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve

Shanta Karam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam, Padmanabham Suresham. Vishvadharam Gagana Sadrusham, Megha Varnam Shubhangam. Lakshmi Kantam Kamala Nayanam, Yogibhir Dhyana Gamyam. Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram, Sarva Lokaia

Shuklam Baradharam Vishnum

Shukla-Ambara-Dharam Vissnnum Shashi-Varnnam Catur-Bhujam Prasanna-Vadanam