Shuklam Baradharam Vishnum

Shukla-Ambara-Dharam Vissnnum
Shashi-Varnnam Catur-Bhujam
Prasanna-Vadanam Dhyaayet
Sarva-Vighno[a-U]pashaantaye