Bhajan Lyrics by Category

Shiva Shadakshara Stotram

Omkaaram Bindu-Samyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah | Kaamadam Mokssadam Caiva Omkaaraaya Namo Namah ||1||