Shiva Shadakshara Stotram

Omkaaram Bindu-Samyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginah |
Kaamadam Mokssadam Caiva Omkaaraaya Namo Namah ||1||

Namanti Rssayo Devaa Namanty-Apsarasaam Gannaah |
Naraa Namanti Deve[a-Ii]sham Nakaaraaya Namo Namah ||2||

Mahaadevam Mahaa-Aatmaanam Mahaa-Dhyaanam Paraayannam |
Mahaa-Paapa-Haram Devam Makaaraaya Namo Namah ||3||

Shivam Shaamtam Jagan[t]-Naatham Loka-[A]nugraha-Kaarakam |
Shivam-Eka-Padam Nityam Shikaaraaya Namo Namah ||4||

Vaahanam Vrssabho Yasya Vaasukih Kamttha-Bhuussannam |
Vaame Shakti-Dharam Devam Vakaaraaya Namo Namah ||5||

Yatra Yatra Sthito Devah Sarva-Vyaapii Mahe[a-Ii]shvarah |
Yo Guruh Sarva-Devaanaam Yakaaraaya Namo Namah ||6||

Ssaddakssaram-Idam Stotram Yah Patthe-Shiva-Samnidhau |
Shiva-Lokam-Avaapnoti Shivena Saha Modate ||7||