Bhajan Lyrics by Category

Samudra Vasane Devi

Samudra vasane Devi parvata stana mandale Vishnupatni namastubhyam Paada sparsha