Samudra Vasane Devi

Samudra vasane Devi
parvata stana mandale
Vishnupatni namastubhyam
Paada sparsha kshamasvame