Bhajan Lyrics by Category

Kevalashtakam

madhuraḿ madhurebhyo ‘pi mańgalebhyo ‘pi mańgalam pāvanaḿ pāvanebhyo ‘pi harer nāmaiva kevalam ābrahmā-stamba-paryantaḿ sarvaḿ māyā-mayaḿ jagat satyaḿ satyaḿ punaḥ satyaḿ harer nāmaiva kevalam sa guruḥ sa pitā cāpi sā mātā band