Bhajan Lyrics by Category

Maya Sai Shankara Jaya Abhayankara

Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara (2) Samba Sada Shiva Shiva Haraey Shiva Haraey Shiva Haraey (2) Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara (1) Jaya Gangadhara Jaya Bimbadhara (2) Vyagrambaradhara Shiva Haraey Shiva Haraey Shiva Haraey