Bhajan Lyrics by Category

Yaa Devi Sarva-Bhuteshu

Yaa Devi Sarva-Bhuteshu Vissnnumaayeti Shabditaa Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namas-Tasyai Namo Namah

या देवी सर्वभूतेषु

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः