Bhajan Lyrics by Category

Gayatri Mantra

Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah