Bhajan Lyrics by Category

Gurur Brahma

Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Mahesh Varah Guru Shakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve