Vijali Ne Chamkare Prabhatiya

Vijali ne chamkare motida parovo panbai,
Achanak andhara thashe ji
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji.

Janya re jevi yaado ajaan chey panbai,
Adhuriya ne no kehvay re,
Gupatras no khel chey atpato ne,
Atti re melo to samjay,
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji,

Vijali ne chamkare motida parovo panbai,
Achanak andhara thashe ji
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji.

Nirmal thai avo medan ma re panbai,
Janilyo jeev ni jat re,
Saja kevi jati ni jugti batvune,
Deepe padi dav beeji bhat re,
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji,

Vijali ne chamkare motida parovo panbai,
Achanak andhara thashe ji
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji.

Pind brahmand thi re par chey guruji panbai,
Teno dekhadu tamne desh re,
Ganga re sati amaj boliya re,
Tya nahi maya no charke lesh,
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kad thase ji,

Vijali ne chamkare motida parovo panbai,
Achanak andhara thashe ji
Jot re jota ma divaso vayare gaya panbaiji,
Ekvis hajar chasso ne kand thase ji.