Ganesh Sharanam Parama Pavanam

Ganesh Sharanam Parama Pavanam
Sathya Sainam Gajananam
Nithya Smaranam Parama Pavanam
Sathya Sainam Gajananam
Sadguru Charanam Parama Pavanam
Sathya Sainam Gajananam
Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam
Sathya Sainam Gajananam