Yena Dhammam Pravartitam

Yena Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchami

Buddham Sharanam Gacchami (2)
Yena Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchami

Dhammam Sharanam Gacchami (2)
Yena Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchami

Sangham Sharanam Gacchami (2)
Yena Dhammam Pravartitam
Tam Sharanam Gacchami