Vanamali Radha Ramana

Vanamali Radha Ramana Giridhari Govinda
Neela Megha Sundara Naryana Govinda
Bhakta rupaya mandara banu koti sundara
Nanda Nanda Gopa Vrinda Naryana Govinda