Vakratunda Mahakaya

Vakratunda Mahakaya
Surya Koti Sama Prabha
Nirvighnam Kuru Me Deva
Sarva Karyesu Sarvada