Shivoham

Sachara chara para purna, shivoham, shivoham
Nityananda swarupa, shivoham, shivoham
Anandoham, Anandoham, Anandoham, Anandoham