Shiva Haraey

Jaya Sai Shankara Jaya Abhayankara (2)
Samba Sada Shiva Shiva Haraey Shiva Haraey Shiva Harey (2)
Jaya Sai Shankara Jaya Abhajankara (1)
Jaya Gangadhara jaya Bimbadhara (2)
Vyagrambaradhara Shiva Haraey Shiva Haraey Shiva Haraey (2)