Shankar Sankat Harna

Tere Kailasho Ka Ant Naa Paya
Tere Kailasho Ka Ant Naa Paya
Ant Beyant Teri Maya
O Bhole Baba
Ant beyant Teri Maya

Shiv Kailasho ke Wasi
Dhauli Dhaaron Ke Raja
Shankar Sankat Harna

Shiv Kailasho ke Wasi
Dhauli Dhaaron Ke Raja
Shankar Sankat harna
O Bhole Baba
Shankar Sankat Harna

Bel Ki Pattiyan Bhaang Dhatura
Bel Ki Pattiyan Bhaang Dhatura
shiv ji Ke mann Ko Lubhayein
O Bhole Baba
Shiv ji Ke Mann Ko Lubhayein

Shiv Kailasho ke Wasi
Dhauli Dhaaron Ke Raja
Shankar Sankat Harna

Shiv Kailasho ke Wasi
Dhauli Dhaaron Ke Raja
Shankar Sankat Harna
O Bhole Baba
Shankar Sankat Harna