Radhe Govindam Bhajo Radhe Gopal

Radhe Govindam bhajo radhe gopal...Radhe govindham bhajo Radhe Gopal

Shyama sundara madana mohana radhe gopal
Radhe Govindam bhajo radhe gopal...Radhe govindham bhajo Radhe Gopal

Shankha Chakra Gadhadhara Radhe Gopal
Radhe Govindam bhajo radhe gopal...Radhe govindham bhajo Radhe Gopal

Murali manohara Radhe gopal..Radhe Govidham bhajo Radhe Gopal
Radhe Govindam bhajo radhe gopal...Radhe govindham bhajo Radhe Gopal

Krishna Krishna Govinda Radhe Gopal
Radhe Govindam bhajo Radhe Gopal
Neela Megha Shyama Krishna Radhe Gopal..Radhe Govindham Radhe Gopal

Radhe Govindam bhajo radhe gopal...Radhe govindham bhajo Radhe Gopal