Radhe Govinda Ram

Radhe Govinda Ram, Radhe Govinda Ram
Radhe Govinda Ram, Radhe Govinda Ram
Bolo mara hari jano, Radhe Govinda Ram

Pal pal ayoush onchu thay che
Hari bhajavano a samay vayo jay che
Hari bhajan vina nathi aram,
Bolo mara hari jano Radhe Govinda Ram

Sara nathara karamo kariya
Ahankar kotadi ma sarve bhariya
Ahankar chhodi thame bhajo Sita Ram
Bolo mara hari jano Radhe Govinda Ram

Chare yug ma avatar dharia
Lakhsh chorasi na fera fariya
Hari sharanma enna chhe dhaam / Prabhu bhajan vina nathin aram
Bolo mara hari jano Radhe Govinda Ram

Vo nahin karta, vo nahin bhogta
Karma taran far savne marta / Jag chhodi vithal-ne variya
Das Vijay kahe Sita Ram,
Bolo mara hari jano Radhe Govinda Ram