Prem Mudita Mana Se Kaho

Prem Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram,
Shree Rama Rama Ram
(2)

Paap Kate, Dukha Mite, Leke Rama Naam
Bhava Samudra, Sukhada Naav, Ek Rama Naam
Shree Rama Rama Ram (2)
Prem Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram,
Shree Rama Rama Ram

Param Shanti, Sukha Nidhaana, Divya Rama Naam
Niraadhaara Ko Aadhar, Ek Rama Naam
Shree Rama Rama Ram (2)
Prem Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram,
Shree Rama Rama Ram

Parama Gopya, Parama Divya, Mantra Rama Naam
Shanta Hrudaya, Sadaa Vasata, Ek Rama Naam
Shree Rama Rama Ram (2)
Prem Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram,
Shree Rama Rama Ram

Maata Pita, Bandhu Sakha, Sab Hi Rama Naam
Bhakta Janara, Jeevan Dhana, Ek Rama Naam
Shree Rama Rama Ram (2)
Prem Mudita Mana Se Kaho Rama Rama Ram,
Shree Rama Rama Ram