Parameshwari Jaya Durga

Parameshwari Jaya Durga
Jagadishwari Jaya Amba

Jai Durga Jai Durga
Maha Maya Jagadamba

Hai Mata Vishva Mohini
Devi Jagadamba

Jai Durga Jai Durga
Maha Maya Jagadamba