Parameshwaraya Shashishekharaya

Parameshwaraya Shashishekharaya Gangadharaya Namah Om
Guna Shambhavaya Shiva Tandavaya
Shiva Shankaraya Namah Om

Kanaka Samesh Kailasa Vas Vishweshwaraya Namah Om
Gauri Priyaya Kalantakaya Jyotirmayaya Namah Om
Om Namah Shivaya

Bhakta Priyaya Nada Priyaya Rama Priyaya Namah Om
Charamambaraya Netra Triyaya Geeta Priyaya Namah Om