કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો અલ્યા ગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રેલોલ
આસોના નવરાત્ર આવ્યાઅલ્યા ગરબા
આસોના નવરાત્ર આવ્યા રેલોલ….

ઝીણાં ઝીણાં જાળિયાં મૂકાવ્યાં રેગરબા
ઝીણાં ઝીણાં જાળિયાં મૂકાવ્યાં રેલોલ
કંકુના સાથિયા પૂરાવ્યાં રેગરબા
કંકુના સાથિયા પૂરાવ્યાં રેલોલ….

કોના કોના માથે ફર્યો રેગરબો
કોના કોના માથે ફર્યો રેલોલ
નાની નાની બેનડીના માથે રેગરબો
નાની નાની બેનડીના માથે રેલોલ…

કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રેગરબા
કેસરિયો રંગ તને લાગ્યો રેલોલ
ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રેગરબો
ઘૂમતો ઘૂમતો આવ્યો રેલોલ…

હરતો ને ફરતો આવ્યો રે આરાસુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રેલોલ
મા અંબાએ તને વધાવ્યો રેગરબા
મા અંબાએ તને વધાવ્યો રેલોલ…

હરતો ને ફરતો આવ્યો રે પાવાગઢ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રેલોલ
મા કાળીએ તને વધાવ્યો રેગરબા
મા કાળીએ તને વધાવ્યો રેલોલ…

હરતો ને ફરતો આવ્યો માટેલ ગામ
હરતો ને ફરતો આવ્યો રેલોલ
મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રેગરબા
મા ખોડિયારે તને વધાવ્યો રેલોલ…

હરતો ને ફરતો આવ્યો શંખલપુર
હરતો ને ફરતો આવ્યો રેલોલ
મા બહુચરે તને વધાવ્યો રેગરબા
મા બહુચરે તને વધાવ્યો રેલોલ…