Jai Radha Madhav

Jai Radha Madhav, Jai Kunj Bihari
Jai Gopi Jan Vallabh, Jai Girivaradhari
Yashoda Nandan, Brij Jan Ranjan
Jamuna Teer Ban Chari
Murli Manohar Karuna Sagar

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama Rama, Hare Hare