Jai Guru Omkara

Jai Guru Omkara, Jai Jai Sadguru Omkara, Om

Brahma Vishnu Sadashiva,
Hara Hara Hara Hara Mahadeva,

Shiva Shiva Shiva Sadashiva,
Hara Hara Hara Hara Mahadeva