Jag Janani Jai Jai, Maa Jag Janani Jai Jai

Jag Janani Jai Jai, Maa Jag Jannai Jai Jai
Bhayharani, Bhavtaarani, bhavbhamini Jai Jai
Maa Jag Janani Jai Jai

Tu Hi Sat Chit Shukhamaya, Shudha Brahmaroopa
Maiyya Shudha Brahmaroopa
Satya Santana Sundar x2
Par-Shiv Surbhupaa
Jai Jag Janani Jai Jai

Aadi anaadi anaamaya, avichal avinashi
maiyya acichal avinashi
Amal ananat agochar x2
Aaj ananad-rashi
Jai Jag Janani Jai Jai

Avikaree, aghaharee, akal, kala-dharee
maiyya akal kala-dharee
Karta vidhi bharata hari x2
har shanharkari
Jai Jag Janani Jai Jai

Tu vidhi vadhu rama tu, umaa maha-mayaa
maiyya umaa maha-mayaa
Mool prakriti vidya x2
tu janani jaayaa
Jai Jag Janani Jai Jai

Dus vidya nav durga, nanashastrakara
maiyya nanashastrakara
Asatmatrika yogini x2
nav nav roop dhara
Jai Jag Janani Jai Jai

Tu pardham anivasini, maha-avilaasani tu
maiyya maha-avilaasini tu
Tu hi shmashaan viharini x2
taandav laasini tu
Jai Jag Janani Jai Jai

Sur mini mohini saumya, tu shobha dhara
maiyya tu shobha dhara
Vivasan vikat svarupa x2
pralayamayi dhara
Jai Jag Janani Jai Jai

Tu hi sneha sudhamaya, tu ati garalmanaa
maiyya tu ati garalmanaa
Ratnavibhusit tu hi x2
tu hi asthi tana
Jai Jag Janani Jai Jai

Mooladhaara nivaasini, iha par sidhipradhe
maiyya iha par sidhipradhe
Kaalaa tika kaali x2
kamalaa tu varde
Jai Jag Janani Jai Jai

Shakti shakti dhar too hee, nitya abhedmayee
maiyya nitya abhedmayee
Bhed pradarshini vaani x2
vimle Vedtrayee
Jai Jag Janani Jai Jai

Hum ati deen dukhi maa, Vikat jaal ghere
maiyya Vikat jaal ghere
Hain kapoot ati kapati x2
par baalak tere
Jai Jag Janani Jai Jai

Nij swabhava vash janani, Dayaadristi ki jai
maiyya Dayaadristi ki jai
Karuna kar karunamayi x2
Charan–sharan ki jai
Jai Jag Janani Jai Jai