Hey Muralee Shridhara

Hey Muralee Shridhara, Radhe Krishna Radhe Shyam
Keshava Madhava Yaadava Nandana, Radhe Krishna Radhe Shyam
Hey Muralee Shridhara, Radhe Krishna Radhe Shyam

Nanda Nandana Radhe Shyam - Navneeta Choraa Radhe Shyam
Keshava Madhava Yaadava Nandana, Radhe Krishna Radhe Shyam
Hey Muralee Shridhara, Radhe Krishna Radhe Shyam

Bhaktavatsala Radhe Shyam - Bhaagavata Priya Radhe Shyam
Keshava Madhava Yaadava Nandana, Radhe Krishna Radhe Shyam
Hey Muralee Shridhara, Radhe Krishna Radhe Shyam

Panduranga Radhe Shyam - Pandarinaatha Radhe Shyam
Keshava Madhava Yaadava Nandana, Radhe Krishna Radhe Shyam
Hey Muralee Shridhara, Radhe Krishna Radhe Shyam