Guru Maharaj Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Parabrahma-sath Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Vedhavyasa-sath Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Aadhi Shankara-sath Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Raghavendra-sath Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Chimayananda-sath Guru Jai Jai

Guru maharaj Guru Jai Jai,
Tapovan-sath Guru Jai Jai