Gauri Ganesh Uma Ganesh

Gauri Ganesh Uma Ganesh
Parvati Nandan Shri Ganesh
Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh
Shiva Nandan Ganapati Ganesh