Ganesh Mantra

Om Gana-nam-Twa Ganapati Gum Hava-mahe
Kavim Kavina Upa-mas-ra Vasta-mam
Jyes-thara Jum Brahma-nam Brahma-naspata
Ahna Shroon-van-noti-bhi Sida Sada-nam
Prano Devi Saraswati Vaje-bhir Vajani Vati
Deena-ma Vit-raya Vat-uhu
Ganeshaya Namaha Saraswatiye Namaha
Shri Guru Bhyo Namaha
Hari Hi Om