Deva Manohara

Deva manohara ananda shekara,
Bhalendu shekaraya bhalendar
Shambo shambo mahadeva
Tandava kheli nataraja
Ananda shekara