Chitta Chora Yashoda Ke Baal

Chitta Chora Yashoda Ke Baal
Navanita Chora Gopaal
Gopaal...Gopaal...Gopaal...Gopaal...Govardhana Dhara Gopaal
Gopaal...Gopaal...Gopaal...Gopaal...Govardhana Dhara Gopaal
Chitta Chora Yashoda Ke Baal
Navanita Chora Gopaal