Chandrashekharaya Namah Om

Chandrashekharaya Namah Om
Gangadharaya Namah Om
Lingeshwaraya Namah Om
Parameshwaraya Namah Om
Om Namah Shivaya Namah Om

Shiv Shiv Shivaya Namah Om
Har Har Haraya Namah Om
Mrityunjayaya Namah Om
Bhava Bhaya Haraya Namah Om
Om Namah Shivaya Namah Om