Bhola Shankara Bhola

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola
Shaileshwara hara Vishwambharadhara
Shaktisahita Shiva Natana Manohara

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola
Nandi vaahana naga bhooshana
Shaktisahita Shiva Natana Manohara

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola
Surya Chandra Pralaya trinetra dhara
Shaktisahita Shiva Natana Manohara
Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola