Bam Bam Bhola

Bam Bam Bhola x4
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola
Har Har Har Har Har Har HarHar Har Bam Bam Bhola

Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate
Shiv Shiv Shiva..., Har Har Hara
Har Har Hara..., Shiv Shiv Shiva
Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola
Bam Bam Bhola...