Avo Gurudev Darashana Dijo

Aavo Gurudev darshana dijo
Tum ho jagata ke daataa

Tumhi ho bhrama tumhi ho Vishnu
Tum ho shankara roopa
Aavo Gurudev darshana dijo
Tum ho jagata ke daataa

sristi stithi laya swaroopa tum ho
Tum ho anaadi roopa
Aavo Gurudev darshana dijo
Tum ho jagata ke daataa

Anaatha naatha dina bandhu
Tum ho aananda roopa
Aavo Gurudev darshana dijo
Tum ho jagata ke daataa

Agnana nashaka sharana samrakshaka
Atma gnana pradaata
Aavo Gurudev darshana dijo
Tum ho jagata ke daataa