Ajo Ananthaya

Ajo Ananthaya Nithyaya Shuddhaya

Satchidananda Nanda Guru Om

Guru Om Guru Om (2)

Satchidananada Nanda Guru Om

Namo Narayanaya Hari Hara Shashi Shekharaya

Para Brahma Ananda Guru Om(2)

Satchidananda Nanda Guru Om