Ajo Ananthaya

Ajo Ananthaya Nithyaya Shuddhaya
Satchidananda Nanda Guru Om
Guru Om Guru Om (2)
Satchidananada Nanda Guru Om

Namo Narayanaya Hari Hara Shashi Shekharaya
Para Brahma Ananda Guru Om(2)
Satchidananda Nanda Guru Om