Adisesha Anantha Sayana Tirupati Nayak Karuna Sagar

Ādiseshā Anantha Sayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar
Ādiseshā Ananta Shayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar

Devgan terā yash gāte hain,
Mangal var tum unko dete
Devgan terā yash gāte hain,
Mangal var tum unko dete. Ādiseshā …

Sundar rupi sharande swāmi,
Tere charan pe sharanā pahunche.
Karte kasht ko door dayālu,
Dharam swarupi Shri Bālāji. Ādiseshā …

Jab hum hoondi me bhet karte,
Tab tum apni jholi bharte.
Tirupati jāke punya var pāye,
Manme shānti bhar kar āye. Ādiseshā …

Shri Venkateshā Venkat Ramanā,
Sab log terā yash to gate.
Saraswati Laxmi karti puja,
Hume var dene jaldi ājā. Ādiseshā …

Sirpe Heerā mukut tu pāye,
Laxmi pāye apne urme.
Mālik ho tum deen dukhi ke,
Govind Gopāl Shri Bālāji. Ādiseshā …

Har patte me teri hariyāli,
Har ek bhur me teri shobhā
Har din lete hum terā nām,
Apni pukar ko sun Bālāji. Ādiseshā …

Ādiseshā Anantha Sayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar
Ādiseshā Anantha Sayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar

Govind Govind Shri Bālāji,
Gopāl Govind Shri Bālāji.
Govind Govind Shri Bālāji,
Gopāl Govind Shri Bālāji.
Rakshā karo Bālāji, Krupa karo Bālāji,
Krupa karo Bālāji, Raksha karo Bālāji.

Ādiseshā Anantha Sayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar
Ādiseshā Anantha Sayanā
Tirupati Nāyak, Karunā sāgar