Lingashtakam

Brahma Muraari Surarchita Lingam

Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam

Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravaraarchita Lingam

Kaama Dahana Karunaakara Lingam

Ravana Darpa Vinaasaha Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam

Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam

Siddha Suraasura Vandhitha Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam

Panipati Veshthitha Sobitha Lingam

Daksha Suyajna Vinaasana Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam

Pankaja Haara Susobhitha Lingam

Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam

Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam

Dinakara Koti Prabhaakara Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam

Sarva Samudbhava Kaarana Lingam

Ahshta Daridra Vinaasana Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Poojitha Lingam

Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam

Paraath Param Paramatmaka Lingam

Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam

Yah Pathet Sivasannidhau

Sivaloka Mahaapnoti

Sivehna Saha Modatheh