Deva Manohara

Deva manohara ananda shekara,

Bhalendu shekaraya bhalendar

Shambo shambo mahadeva

Tandava kheli nataraja

Ananda shekara