Chandrashekharaya Namah Om

Chandrashekharaya Namah Om

Gangadharaya Namah Om

Lingeshwaraya Namah Om

Parameshwaraya Namah Om

Om Namah Shivaya Namah Om

Shiv Shiv Shivaya Namah Om

Har Har Haraya Namah Om

Mrityunjayaya Namah Om

Bhava Bhaya Haraya Namah Om

Om Namah Shivaya Namah Om