Bhola Shankara Bhola

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola

Shaileshwara hara Vishwambharadhara

Shaktisahita Shiva Natana Manohara

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola

Nandi vaahana naga bhooshana

Shaktisahita Shiva Natana Manohara

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola

Surya Chandra Pralaya trinetra dhara

Shaktisahita Shiva Natana Manohara

Bhola Shankara bhola, Hara bhola Shankara bhola