Bam Bam Bhola

Bam Bam Bhola x4

Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola

Har Har Har Har Har Har HarHar Har Bam Bam Bhola

Bholenath Umapate Shambho Shankar Pashupate

Shiv Shiv Shiva..., Har Har Hara

Har Har Hara..., Shiv Shiv Shiva

Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Shiv Bam Bam Bhola

Bam Bam Bhola...