Avo Gurudev Darashana Dijo

Aavo Gurudev darshana dijo

Tum ho jagata ke daataa

Tumhi ho bhrama tumhi ho Vishnu

Tum ho shankara roopa

Aavo Gurudev darshana dijo

Tum ho jagata ke daataa

sristi stithi laya swaroopa tum ho

Tum ho anaadi roopa

Aavo Gurudev darshana dijo

Tum ho jagata ke daataa

Anaatha naatha dina bandhu

Tum ho aananda roopa

Aavo Gurudev darshana dijo

Tum ho jagata ke daataa

Agnana nashaka sharana samrakshaka

Atma gnana pradaata

Aavo Gurudev darshana dijo

Tum ho jagata ke daataa