Ami Bhareli Najaru Raakho Virpur Vara Bapa Re

Ami Bhareli najru rakho virpur vara bapa re

Dharshan apo dhukda kapo virpur vare bapa re… ami

Charankamal ma sish namavi vandan karu shri jalaram re

Daya karine bhakti deju virpur vara bapa re…. ami

Hu dukhiyaro tare dware avi ubho shree jalaram re

Asish dejo urma lejo virpur vara bapa re … ami

Tare bharose jivan naiya haki rahyo shri jalaram re

Bani sukani par utttaro virpur vara bapa re… ami

Bhakto tamare kare vinanti sambhadjo shri jalaram re

Ur anganiye vas tamero virpur vara bapa re… ami