Atma Shatakam (Nirvana Shatakam)

mano buddhya ahaṅkāra cittāni nāham
na ca śrotra jiḥve na ca ghrāṇa netre
na ca vyoma bhūmir na tejo na vāyuḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na ca pṛāṇa saṁñyo navai pañca vāyuḥ
navā sapta dhātur na vā pañca kośāḥ
na vāk pāṇi pādau na copastha pāyu
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na me dveśa rāgau na me lobha mohau
mado naiva me naiva mātsarya bhāvaḥ
na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na puṇyam na pāpam na saukhyam na duḥkham
na mantro na tīrtham na vedā na yagñāḥ
aham bhojanam naiva bhojyam na bhoktā
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

na me mrityur na śaṅkhā na me jāti bhedaḥ
pitā naiva me naiva mātā na janma
na bandhur na mitram guru naiva siśyaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

aham nirvikalpo nirākāra rūpaḥ
vibhuḥ vyāpya sarvatra sarvendriyāṇām
sadā me samatvam na muktīrna bandhaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham

Vasudeva Sutam Devam

vasudeva-sutaḿ devaḿ kaḿsa-cāṇūra-mardanam
devakī-paramānandaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

atasīpuṣpa sańkāśaḿ hāranūpura śobhitam
ratnakańkaṇakeyūraḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

kuṭilālaka saḿyuktaḿ pūrṇacandra nibhānanam
vilasat kuṇḍaladharaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

mandāra ganda saḿyuktaḿ cāru hāsaḿ caturbhujam
birhi piñcāvacūḍāńgaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

utpulla padmapatrāakṣaḿ nīlajīmuta sannibham
yādavānāḿ śiroratnaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

rukmiṇīkelisaḿyuktaḿ pītāmbara suśobhitam
avāpta tulasīgandhaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

gopikānāḿ kucadvandva kuńkumāńkita vakṣasam
śrīniketaḿmaheṣvāsaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

śrīvatsāńkaḿ mahoraskaḿ vanamālā virājitam
sańka cakra dharaḿ devaḿ kṛṣṇaḿ vande jagadgurum

kṛṣṇāṣṭakam idaḿ puṇyaḿ prātarutthāya yaḥ paṭhet
koṭi janma kṛtaḿ pāpaḿ smaraṇena svinaṣyati

Brahmaarpanam Brahma Havir

Brahmaarpanam Brahma Havir
Brahmaagnau Brahmanaa Hutam
Brahmaiva Tena Gantavyam
Brahma Karma Samaadhinaa

Aham Vaishvaanaro Bhutvaa
Praanimaam Dehamaashritah
Praanaapaanasamaa Yuktah
Pacaamyannam Caturvidham

Kayena Vacha

Kayena Vacha Mana-Sendriyair Va
Budhyaatmana Va Prakruteh Swabhavath
Karoami Yadyad Sakalam Parasmai
Narayana Yeti Samarpayami

Shanta Karam

Shanta Karam Bhujaga Shayanam,
Padmanabham Suresham.
Vishvadharam Gagana Sadrusham,
Megha Varnam Shubhangam.
Lakshmi Kantam Kamala Nayanam,
Yogibhir Dhyana Gamyam.
Vande Vishnum Bhava Bhaya Haram,
Sarva Lokaia Kanatham.

Mangalam Bhagvaan

Mangalam Bhagvaan Vishunur
Mangalam Garudadhwajah
Mangalam Pundarikakshah
Mangalayatano Hari
Sarvamangala Maangalye
Shive Sarvaarth Saadhike
Sharnye Tryambake Gauri
Naaraayni Namostute

Karpur-Gauram

Karpur-gauram Karunaavtaaram
Sansaar-saaram Bhujagendrahaaram
Sadaa Vasantam Hridyaravinde
Bhavam Bhavaani Sahitam Namaami