Kevalashtakam

madhuraḿ madhurebhyo ‘pi
mańgalebhyo ‘pi mańgalam
pāvanaḿ pāvanebhyo ‘pi
harer nāmaiva kevalam

ābrahmā-stamba-paryantaḿ
sarvaḿ māyā-mayaḿ jagat
satyaḿ satyaḿ punaḥ satyaḿ
harer nāmaiva kevalam

sa guruḥ sa pitā cāpi
sā mātā bandhavo ‘pi saḥ
śikṣayec cet sadā smartuḿ
harer nāmaiva kevalam

niḥśvāse nāhi viśvāsaḥ
kadā ruddho bhaviṣyati
kīrtanīya mato bālyād
harer nāmaiva kevalam

hariḥ sadā vaset tatra
yatra bhāgavatā janāḥ
gāyanti bhakti-bhāvena
harer nāmaiva kevalam

aho duḥkhaḿ mahā-duḥkhaḿ
duḥkhād duḥkhataraḿ yataḥ
kācārthaḿ vismṛtam ratna-
harer nāmaiva kevalam

dīyatāḿ dīyatāḿ karṇo
nīyatāḿ nīyatāḿ vacaḥ
gīyatāḿ gīyatāḿ nityaḿ
harer nāmaiva kevalam

tṛṇī-kṛtya jagat sarvaḿ
rājate sakalopari
cid-ānanda-mayaḿ śuddhaḿ
harer-nāmaiva kevalam

Bhavani Ashtakam

Na tato, na mata, na bandu na data,
Na putro, na putri, na brutyo, na barta,
Na jayaa na Vidhya, na Vrutir mamaiva,
Gatisthwam, Gatisthwam Tvam ekaa Bhavani.

Bhavabdhava pare, Maha dhukha Bheeru,
Papaatha prakami, pralobhi pramatha,
Kusamsara pasa prabadha sadaham,
Gathisthwam, Gathisthwam thwam ekaa Bhavani.

Na Janaami Dhanam, Na cha dhyana yogam,
Na janami thanthram, na cha sthothra manthram,
Na janami poojam, na cha nyasa yogam,
Gatisthwam, Gatisthwam thwam ekaa Bhavani

Na janami Punyam, Na janami theertham,
Na janami muktim, layam vaa kadachit,
Na janami bhaktim, vrutam vaapi maata,
Gatistwam, Gatistwam, tvam ekaa Bhavani.

Kukarmi, kusangi, kubudhi, kudhasa,
Kulachaara heena, kadhachaara leena,
Kudrushti, kuvakya prabandha, sadaham,
Gathisthwam, Gathisthwam, thwam ekaa Bhavani.

Prajesam, Ramesam, Mahesam, Suresam,
Dhinesam, Nisidheswaram vaa kadachit,
Na janami chanyath sadaham saranye,
Gatistwam, Gatistwam tvam ekaa Bhavani

Vivadhe, Vishadhe, pramadhe, pravase,
Jale cha anale parvathe shatru madhye,
Aranye, saranye sada maam prapahi,
Gatistwam, Gatistwam tvam ekaa Bhavani.

Anadho, dharidro, jara roga yukto,
Maha Ksheena dheena, sada jaadya vaktra,
Vipatou pravishta, pranshata sadhaham,
Gatistwam, Gatistwam tvam ekaa Bhavani.

Achyuta Ashtakam

acyutaḿ keśavaḿ rāma nārāyaṇaḿ
kṛṣṇa dāmodaraḿ vāsudevaḿ harim
śrīdharaḿ mādhavaḿ gopīkā-vallabhaḿ
jānakī-nāyakaḿ rāmacandraḿ bhaje

acyutaḿ keśavāḿ satyabhāmādhavaḿ
mādhavaḿ śrīdharaḿ rādhikā-rādhitam
indirā-mandiraḿ cetasā sundaraḿ
devakī-nandanaḿ nandanaḿ sandadhe

viṣṇave jiṣṇave śańkhine cakriṇe
rukmiṇī-rāgiṇe jānakī-jānaye
vallavī-vallabhāyārcitāyātmane
kaḿsa-vidhvaḿsine vaḿśine te namaḥ

kṛṣṇa govinda he rāma nārāyaṇa
śrīpate vāsudevārjita śrīnidhe
acyutānanta he mādhavādhokṣaja
dvārakānāyaka draupadī-rakṣaka

rākṣasa-kṣobhitaḥ sītayā śobhito
daṇḍakāraṇyabhu-puṇyatā-kāraṇaḥ
lakṣmaṇe-nānvito vānaraiḥ sevito-
‘gastya-sampujito rāghavaḥ pātu mām

dhenukāriṣṭako’niṣṭa-kṛddveṣiṇāḿ
keśihā kaḿsa-hṛd-vaḿśikā-vādakaḥ
pūtanā-kopakaḥ surajā khelano
bāla gopālakaḥ pātu māḿ sarvadā

vidyudadyotavnpra-sphurad-vāsasaḿ
prāvṛḍambhodavat prollasad-vigrahaḿ
vanyayā mālayā śobhitorasthalaḿ
lohitāńghridvayaḿ vārijākṣaḿ bhaje

kuñcitaiḥ kuntalair bhrojamānānanaḿ
ratnamauliḿ lasatkuṇḍalaḿ gaṇḍayoḥ
hārakeyurakaḿ kańkaṇa-projjvalaḿ
kińkiṇīmañjulaḿ śyāmalaḿ taḿ bhaje

Madhurashtakam

Adharam Madhuram Vadanam Madhuram Nayanam Madhuram Hasitam Madhuram |
Hrdayam Madhuram Gamanam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||1||

Vacanam Madhuram Caritam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |
Calitam Madhuram Bhramitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||2||

Vennur-Madhuro Rennur-Madhurah Paannir-Madhurah Paadau Madhurau |
Nrtyam Madhuram Sakhyam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||3||

Giitam Madhuram Piitam Madhuram Bhuktam Madhuram Suptam Madhuram |
Ruupam Madhuram Tilakam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||4||

Karannam Madhuram Tarannam Madhuram Harannam Madhuram Ramannam Madhuram |
Vamitam Madhuram Shamitam Madhuram Madhura-Adhipater-Akhilam Madhuram ||5||

Gun.jaa Madhuraa Maalaa Madhuraa Yamunaa Madhuraa Viicii Madhuraa |
Salilam Madhuram Kamalam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||6||

Gopii Madhuraa Liilaa Madhuraa Yuktam Madhuram Muktam Madhuram |
Drssttam Madhuram Shissttam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||7||

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa Yassttir-Madhuraa Srssttir-Madhuraa |
Dalitam Madhuram Phalitam Madhuram Madhura-Adhipaterakhilam Madhuram ||8||

Yamunashtak

Namami Yamunamaham, Sakalsiddhihetum Muda
Murari-Padpankaj Sfuradmandrenookatam
Tatastaha-Navkanana Prakatmod-Pushpambuna
Surasurpoojitsmaranapituhu Shriyam Bibhrateem.

Kalindgrimastake Patadamand-Poorojjwala
Vilas-Gamanollasat, Prakat-Gandshailonnata
Saghosh-Gatidantura, Samadhiroodh-Dolottama
Mukund-Rativardhinee, Jayanti Padama-Bandho Suta

Bhuvam Bhuvana-Pawanee Madhigata-Manekaswanaihi
Priya-Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Ham-Sadibhih
Tarang-Bhujkankana-Prakatmuktikavaluka-
Nitambatat-Sundareem, Namata-Krsnaturya-Priyam

Anant-Gunbhushite, Shivaviranchi-Devastute Ghanaghananibhe Sada, Ghruvaparahara-Bheeshtade Vishuddha-Mathuratate, Sakal-Gopgopivrute Krupajaladhisanshrite Mama Manha Sukham Bhavaya

Yaya Charanpadmadja Muraripoho Priyambhavuka Samagamantobhavat. Skalsidhida Sevtam Taya Sadrushtamiyat, Kamalja Spatneeva Yat. Haripriyaklindaya, Mansi Me Sada Steeyatam.

Namostu Yamune Sada, Tav Charitramatyadbhutam Na Jatu Yamyatana, Bhavati Te Payahapanataha Yamopi Bhaginisutan Ksthamu Hanti Dushtanapi Priyo Bhavati Sevanat. Tav Hareeryatha Gopikaha

Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatvametavata Na Durlabtama Ratirmuraripau Mukundpriye Atostu Tav Lalna, Surdhunee Param Sangmat. Tavaiv Bhuvi Keertita Na Tu Kadapi Pushtisthitahi

Stutim Tava Karoti Kaha, Kamaljaspatni Priye Harerydanusevaya, Bhavati Saukyamamoxataha Iyam Tav Kathadhika Sakalgopikasangama- Smarashramajalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha

Tavashtakmidam Muda, Pathati Soorsoote Sada Samastaduritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi Taya Sakalsiddhayo Murripushcha Santushyati Swabhav-Vijayo Bhavet, Badativallabhaha Shire-Harehe

Damodarastakam

namamisvaram sac-cid-ananda-rupam
lasat-kundalam gokule bhrajamanam
yasoda-bhiyolukhalad dhavamanam
paramrstam atyantato drutya gopya

rudantam muhur netra-yugmam mrjantam
karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-trirekhanka-kantha-
sthita-graivam damodaram bhakti-baddham

itidrk sva-lilabhir ananda-kunde
sva-ghosam nimajjantam akhyapayantam
tadiyesita-jnesu bhaktair jitatvam
punah prematas tam satavrtti vande

varam deva moksam na moksavadhim va
na canyam vrne ‘ham varesad apiha
idam te vapur natha gopala-balam
sada me manasy avirastam kim anyaih

idam te mukhambhojam atyanta-nilair
vrtam kuntalaih snigdha-raktais’ ca gopya
muhus cumbitam bimba-raktadharam me
manasy avirastam alam laksa-labhaih

namo deva damodarananta visno
prasida prabho duhkha-jalabdhi-magnam
krpa-drsti-vrstyati-dinam batanu-
grhanesa mam ajnam edhy aksi-drsyah

kuveratmajau baddha-murtyaiva yadvat
tvaya mocitau bhakti-bhajau krtau ca
tatha prema-bhaktim svakam me prayaccha
na mokse graho me ‘sti damodareha

namas te ‘stu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai
namo ‘nanta-lilaya devaya tubhyam

Mahalakshmi Ashtakam

Namastestu Mahamaye
Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste
Maha Lakshmi Namoostute

Namastestu Garudarudhe
Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Sarvajne Sarva Varade
Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Siddhi Buddhi Prade Devi
Bhakti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Adyanta Rahite Devi
Adi Shakti Maheshwari
Yogaje Yoga Sambhute
Maha Lakshmi Namoostute

Sthula Sukshme Maha Raudre
Maha Shakti Mahodari
Maha Papa Hare Devi
Maha Lakshmi Namoostute

Padmasana Sthithe Devi
Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jagan Mata
Maha Lakshmi Namoostute

Shwetambara Dhare Devi
Nanalankara Shobhite
Jagasthithe Jaganmata
Maha Lakshmi Namoostute

Maha Lakshmyashtakam Stotram
Yah Patheth Bhakti Man Narah
Sarva Siddhi Mavapnoti
Rajyam Prapnoti Sarvada

Eka Kalam Pathennityam
Maha Papa Vinashanam
Dwikalam Yah Pathennityam
Dhana Dhanya Samanvitah

Trikalam Yah Pathennityam
Maha Shatru Vinashanam
Maha Lakshmi Bhavennityam
Prasanna Varada Shubhah

Lingashtakam

Brahma Muraari Surarchita Lingam
Nirmala Bhaashita Sobhitha Lingam
Janmaja Dhukha Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Devamuni Pravaraarchita Lingam
Kaama Dahana Karunaakara Lingam
Ravana Darpa Vinaasaha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivaardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vandhitha Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kanaga Mahaamani Bhooshitha Lingam
Panipati Veshthitha Sobitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Kunkuma Chandhana Lehpitha Lingam
Pankaja Haara Susobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Deva Ganaarchita Sevitha Lingam
Bhavair Bhakhi Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhaakara Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Ahshta Dalopari Veshthitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ahshta Daridra Vinaasana Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Suraguru Suravara Poojitha Lingam
Suravana Pushpa Sadarchitha Lingam
Paraath Param Paramatmaka Lingam
Tatpranamaami Sadaashiva Lingam

Lingashtaka Midam Punyam
Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka Mahaapnoti
Sivehna Saha Modatheh